Detská mozgová obrna

Aké sú príznaky mozgovej obrny ?

Pretože existuje toľko typov DMO, príznaky sa budú líšiť od jedného pacienta k druhému.
Špecifické symptómy jednotlivých pacientov budú závisieť od typu mozgovej obrny, ktorú majú,
ako aj od umiestnenia postihnutých svalových skupín.
Mnohé príznaky sú však bežné u detí s DMO a podobné skoré príznaky môžu byť pozorované
rodičmi alebo opatrovateľmi.
Detská mozgová obrna je diagnostikovaná na základe prítomnosti nasledujúcich klinických
príznakov:
 Nesprávny svalový tonus, vrátane hypotónie, hypertónie a dystónie
 Zlá koordinácia a ťažkosti s pohybom
 Abnormálne reflexy, vrátane nadmerných alebo nedostatočne vyvinutých reflexov
 Ťažkosti s udržiavaním polohy a rovnováhy
 Poškodená funkcia hrubej motoriky
 Ťažkosti s ovládaním jemnej motoriky
 Slabá funkcia orálnej motoriky
Nie každé dieťa s detskou mozgovou obrnou prejaví všetky tieto príznaky. Prítomnosť niektorých
alebo všetkých týchto príznakov bez inej identifikovateľnej príčiny však môže viesť lekára k
preskúmaniu možnosti detskej mozgovej obrny. Diagnóza sa potvrdí zobrazovaním mozgu.