Zásady ochrany osobných údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany občianskeho združenia Neposlušné nožičky, týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) – ďalej len „Nariadenie“ a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Neposlušné nožičky, občianske združenie
Červenova 472/17, 949 01 Nitra
IČO: 52017052
Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu: VVS/1-900/90-54679 (ďalej len „NN“)

Aké informácie zhromažďujeme?

Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Základné identifikačné údaje člena NN – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, telefón, e-mail, fotografia.
 • Základné údaje kontaktnej osoby člena klubu NN – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefón, e-mail.

Účely spracúvania osobných údajov

Činnosť občianskeho združenia NN súvisiaca so získavaním finančných prostriedkov určených na pomoc členom, asignácia 2% z daní, projektové aktivity, aktivity na webovej stránke Neposlušné nožičky a sociálnych sieťach. Právnym základom spracovávania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

Vyžívanie dát pre marketingové účely

Pre marketingové účely spracovávame  kontaktné údaje, ktoré vyplníte pri prihlásení k odberu noviniek (newsletter), a ktoré využívame na zasielanie oznámení.  Odber našich oznámení môžete kedykoľvek odhlásiť. Po úplnom odhlásení (zo všetkých informačných kanálov) už nebudeme Vaše kontaktné osobné údaje využívať k zasielaniu oznámení. Všetky osobné údaje použité pre marketingové účely uchovávame výhradne počas členstva v NN.

Ďalšie poskytovanie dát

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby a to najmä z vyššie uvedených dôvodov. Údaje tretím stranám neposkytujeme.

Kategórie Príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje
 • Zamestnanci Neposlušné nožičky, o.z.
 • Sponzori Neposlušné nožičky, o.z.
 • Účtovník Neposlušné nožičky, o.z.
 • Spolupracujúce médiá

Ďalej spracovávame vaše osobné údaje v informačných, analytických a marketingových systémoch tretích strán, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre našu činnosť, a to napr.:

 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Google reCAPTCHA
 • Mailchimp

Žiadnej ďalšej tretej strane údaje neposkytujeme za účelom ich ďalšieho spracovania.

Kde dáta uchovávame?

Dáta sú uchovávané na zaheslovaných a antivírusom chránených počítačoch. Zabezpečenie je v plnom súlade s GDPR.

Práva dotknutej osoby

 • Právo požadovať od NN prístup k svojim osobným údajom.
 • Právo na opravu osobných údajov.
 • Právo na vymazanie osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov.
 • Právo na prenos svojich osobných údajov.
 • Právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania).
 • Právo podať sťažnosť a návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou potrebnou na registráciu členstva v občianskom združení Neposlušné nožičky a klube NENO a dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje.

Uvedené práva dotknutej osoby sú podrobnejšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a § 19 až § 30 Zákona. Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť v súlade s Nariadením, Zákonom a inými právnymi predpismi. Voči NN si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami komunikácie. V prípade, ak dotknutá osoba požiadala ústne o poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá soba preukázala svoju totožnosť.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás môžete kontaktovať e-mailom na neposlusnenozicky@gmail.com.